دوره آموزشی جمع آوری بخارات بنزینی stageII 

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

محل برگزاری: شهر بابلسر